Hasta Hakları

1.Hasta Hakları

HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

Hastanemize başvuran her birey; dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
Hastalarımız, hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

BİLGİLENDİRME VE ONAY HAKKI

Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve herbir girişimin potansiyel risk veya yararları, önerilen girişimlerin alternatif tıbbi müdahale yöntemleri, tedaviyi kabul etmemesi halinde oluşabilecek muhtemel sonuçları ve tedavinin gidişi yönünde anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.
Hastalarımız tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve taleplerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde tüm tıbbi kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakkına sahiptir.
Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hastanın kendisi ile ilgili özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.
Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
Hastalarımız ve aileleri organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

PERSONELİ TANIMA / SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Hastalarımız kendilerine sağlık hizmeti veren doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

SAĞLIK KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Kurumumuza başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve iyileştirme olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.
Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA HAKKI

Doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hastanın kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tıbbi girişimi, tedaviyi reddetme veya durdurma hakkına sahiptir.
Tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçlar hastaya / kanuni temsilcisine / yakınlarına hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

MAHREMİYET (GİZLİLİK) HAKKI

Hastalarımız tıbbi tedavi süresince mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
Hastalarımız, ziyaretçiler de dâhil olmak üzere, kuruluşumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
Kuruluşumuza başvuran bireylerin, kuruluşumuza verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümünden sonra da gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda açıklanır.

SAYGI GÖRME HAKKI

Hastalarımız hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamasında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.
Hastalarımız her zaman kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

KONSÜLTASYON (DANIŞMA) HAKKI

Hastamızın kendi isteği ve ek ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman tarafından konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır. Konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın hekimi ile görüş birliğine varıldığında ve onay verildiğinde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından uygulanır.

DİNİ HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet vermemek, başkalarını rahatsız etmemek ve sağlık personelleri tarafından yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde müdahalede bulunmamak şartı ile hastalarımızın kendilerine özgü kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve / veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma hakkı vardır.Hastalarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmeleri amacı ile hastanemizde ibadethane bulunmaktadır.

GÜVENLİ ORTAM HAKKI

Hastanemize başvuran her birey, kurum içinde güvende olmayı isteme hakkına sahiptir.Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının; can ve mal güvenliğinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınmıştır.
Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (refakatçisi olmayan, yalnız, bakıma muhtaç) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİ BULUNDURMA HAKKI

Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen kurallara uygun şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

ŞİKAYET / GÖRÜŞ VE ÖNERİ BİLDİRME HAKKI

Hastalarımız ve yakınları, hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI

Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ

Hastalarımız alacakları tıbbi tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Bu bildiri , Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi'nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

2.Hasta Sorumlulukları

BİLGİ VERME

Hastalarımız; tıbbi özgeçmişleri, mevcut şikâyetleriyle ilgili bilgileri ve özlük bilgilerini tam ve doğru olarak vermelidir.
Hastalarımız yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını açık olarak ifade etmelidir.

ÖNERİLERE UYMA

Hastalarımız; tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesine izin vermekle de yükümlüdür.

PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME

Hastalarımız doktorlar tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.

SAĞLIK KURULUŞU KURALLARINA UYMA

Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

SAYGI GÖSTERME

Hastalarımız, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını rahatsız edici gürültü, fazla ziyaretçi ve duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

ENFEKSİYON KONTROL

Hasta ve hasta yakınları, enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmakla sorumludur.

ÖDEME SORUMLULUĞU

Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Sağlık kuruluşunun demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve hasta yakınlarının zararı ödeme sorumluğu vardır.

HASTA ZİYARETÇİSİ

Hastalarımızın sağlık kuruluşunun belirlediği kurallar çerçevesinde; aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.

Bu bildiri , Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi'nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.